پژوهشکده باقرالعلوم
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 • نماز  
 • 1390-01-16 17:58:52  
 • ارسال به دوستان
 •  
 • نماز

  ـ تمام نمازها بايد با طهارت انجام گيرد مگر نماز ميت.

  ـ در تمام نمازها بايد بدن و لباس نمازگزار پاك باشد مگر در حال ناچارى.

  ـ تمام نمازها بايد رو به قبله انجام گيرد مگر نمازهاى مستحبى كه اگر رو به قبله هم نباشد صحيح است.

  ـ هيچ كدام از نمازهاى مستحبى اذان و اقامه ندارد.

  ـ تمام نمازهاى قضا را مى توان به جماعت خواند.

  ـ تمام نمازهاى خوانده نشده يا باطل خوانده شده (بعد از وقت) بايد قضا شود.

   

  1 . شماره ارتباط با خدا چيست؟ [1]

  2 . از چيزهايى كه مستحب است نمازگزار از آن استفاده كند و اگر حرف اول آن را برداريم نام ديگر راه مى شود و اگر حرف آخرش برداريم، لقب امام چهارم مى شود؟ [2]

  3 . از واجبات نماز است كه اگر حرف اولش را برداريم شهرى در عربستان مى شود. [3]

  4 . چه نمازى است كه نبايد نيت آن را به زبان آورد؟ [4]

  5 . آن چه نمازى است كه خواندن آن در مساجد، جز مسجدالحرام مكروه است؟ [5]

  6 . آن چه نمازى است كه در هر ركعت يك قنوت دارد؟ [6]

  7 . يكى از مقدمات نماز است كه اگر حرف اولش را برداريم پاسخ مثبت مى شود. [7]

  8 . كدام جمله در نماز است كه هنگام ادا كردن آن لبها به هم نمى خورد؟ [8]

  9 . كدام يك از واجبات نماز است كه اگر برعكس خوانده شود، نام سوره اى از قرآن مى شود؟ [9]

  10 . كدام اذان و اقامه نماز ندارد و كدام نماز است كه اذان و اقامه ندارد؟ [10]

  11 . خواندن كدام سوره قرآن در نمازهاى يوميه واجب است؟ [11]

  12 . نماز مستحبى كه مانند نماز عيد فطر و قربان خوانده مى شود چه نام دارد؟ [12]

  13 . كدام مبطل نماز است كه اگر حرف اول آن را برداريم وسيله جنگى مى شود؟ [13]

  14 . نماز باتل آيا باطل است؟ [14]

  15 . حداقل آيات قرآن كه نمازگزار در يك ركعت بايد بخواند چند آيه است؟ [15]

  16 . نمازهاى يوميه چند سوره دارد؟ [16]

  17 . كدام دعاى واجبى است كه در نماز مى خوانيم و نقطه ندارد؟ [17]

  18 . كدام نماز است كه «اياك نعبد و اياك نستعين» در آن دويست بار تكرار مى شود؟ [18]

  19 . كدام نماز است كه اذان و اقامه ندارد؟ [19]

  20 . كدام نماز است كه دو قنوت دارد؟ [20]

  21 . كدام نماز است كه بدون طهارت هم صحيح است؟ [21]

  22 . كدام نماز است كه سوره و قنوت ندارد؟ [22]

  23 . كدام نماز است كه قنوت ندارد؟ [23]

  24 . كدام نماز است كه نُه قنوت دارد؟ [24]

  25 . كدام نماز است كه ركوع و سجود ندارد؟ [25]

  26 . كدام نماز است كه ده ركوع دارد؟ [26]

  27 . آن كدام ركن نماز است كه در همه عبادات نيز شرط است؟ [27]

  28 . كدام نماز است كه در هر حال (سواره، پياده، ايستاده و...) مى توان خواند؟ [28]

  29 . كدام ركن نماز است كه نقطه ندارد؟ [29]

  30 . كدام نماز از نمازهاى يوميه است كه نقطه ندارد؟ [30]

  31 . آن چه لباسى است كه نماز خواندن با آن مكروه است؟ [31]

  32 . نماز خواندن با كدام دست و پاى نجس مانعى ندارد؟ [32]

  33 . آن چيست كه بين نماز مى گيريم؟ [33]

  34 . آن چيست كه قبل از نماز مى گيريم؟ [34]

  35 . آن چيست كه در دستشويى حرام و در وضو مستحب و در نماز واجب است؟ [35]

  36 . كدام شخصى است كه بدون وضو نماز مى خواند و نمازش صحيح است؟ [36]

  37 . كدام نماز است كه به زمين نمى رسد؟ [37]

  38 . چه نماز واجبى است كه وضو نمى خواهد؟ [38]

  39 . مسجدى ساختم بلندپايه، هشت در آفتاب و نه در سايه. [39]

  40 . آيا مى توانيد مقدمات نماز را از دو كلمه «قم و طبس» به دست آوريد؟ [40]

  41 . نام نمازهاى واجب بصورت رمزى در جمله «يا منطق» آمده است. آيا مى توانيد تمام نمازهاى واجب را از جمله فوق به دست آوريد؟ [41]

  42 . از واجبات نماز است كه اگر حرف اول آن را برداريم نام يكى از آبها و نيز نام نوعى بيمارى مى شود. [42]

  43 . خواندن كدام نماز در تمام مساجد مستحب است؟ [43]

  44 . نماز واجب را براى انجام كدام مستحب مى توان در ركعت اول شكست؟ [44]

  45 . كدام سوره همنام يكى از واجبات نماز است؟ [45]

  46 . كدام نماز هرگز قضا نمى شود؟ [46]

  47 . آن چه درختى است كه پنج شاخه و هفده برگ دارد؟ [47]

  48 . آن چيست كه نشانه قبول شدن نماز است؟ [48]

  49 . هنگام ورود به نماز بايد چه چيزى همراه داشته باشيم؟ [49]

  50 . تنها نمازى كه مى شود با لباس نجس و بىوضو خواند كدام است؟ [50]

  51 . تنها نمازى كه بايد بى سوره خوانده شود، كدام نماز است؟ [51]

  52 . تنها نمازى كه بر پسران واجب است كدام است؟ [52]

  53 . تنها سوره اى كه بايد در تمام نمازهاى يوميه بخوانيم چيست؟ [53]

  54 . بيشترين ذكرى كه در نمازهاى يوميه به زبان مى آوريم، چيست؟ [54]

  55 . در كدام نماز، ذكر ركوع و سجود را هفت مرتبه مى گوييم؟ [55]

  56 . با گفتن چه ذكرى، بر نمازگزار خنده، گريه، خوردن، و... حرام مى شود؟ [56]

  57 . نمازهاى يوميه چند تشهد دارد؟ [57]

  58 . با چه كسى سفر كنيم تمام نمازهايمان كامل است؟ [58]

  59 . در كدام سفر نماز و روزه واجب نيست؟ [59]

  60 . ذكر واجبى كه در نمازهاى يوميه نه بار بايد گفت چيست؟ [60]

  61 . كدام نماز چهارركعتى است كه در سفرى كه سفر گناه نيست و دائم السفر هم نيست و تمام شرايط سفر را دارد،شكسته نمى شود؟ [61]

  62 . آن چيست كه از نظر قرآن دژ محكمى است در برابر حملات شيطان؟ [62]

  63 . در چه صورت بايد نماز عصر را زودتر بخوانيم؟ [63]

  64 . نماز مغرب و عشا اگر تا نيمه شب خوانده نشود، به چه نيت بايد خوانده شود؟ [64]

  65 . نقطه مشترك 2 و 3 و 4 در نمازهاى يوميه چيست؟ [65]

  66 . آن چيست كه چشم دارد، ولى نمى بيند، گوش دارد ولى نمى شنود، دهان دارد ولى نمى خورد و اگر به او دست بزنيم نمى توانيم بدون غسل نماز بخوانيم؟ [66]

  67 . در كجا به هرطرف كه بايستيم نماز صحيح است؟ [67]

  68 . آخر نماز چيست؟ [68]

  69 . رابطه 17 و 15 در رابطه با نماز در روز جمعه چيست؟ [69]

  70 . آيا مى توانيد ارتباط عدد 9، 8 و 6 را در رابطه با مسائل نماز بگوييد؟ [70]

  71 . كدام نماز است كه حج مساكين محسوب مى شود؟ [71]

  72 . كدام جمله است كه نمازگزار در حال ايستاده مى گويد و نقطه ندارد؟ [72]

  73 . در وقت نماز ظهر و عصر، چه رابطه اى بين 3 و 5 است؟ [73]

  74 . در چه صورت نماز قضا، ادا مى شود؟ [74]

  75 . دو نفر خدمت امام رضا(عليه السلام) رسيدند و از نمازشان سؤال كردند. امام رضا(عليه السلام) در پاسخ به يكى فرمودند نمازت شكسته و به ديگرى فرمودند نمازت كامل است. آيا مى دانيد چرا؟ [75]

  76 . كدام نماز از نمازهاى مستحبى است كه در هر ركعت علاوه بر حمد و سوره يك آيه هم دارد؟ [76]

  77 . خواندن كدام نماز، واجب و حرام است؟ [77]

  78 . چگونه مى توان از استانى به استان ديگر سفر نمود بدون اينكه نماز شكسته شود؟ [78]

  79 . سجده بر كداميك از موارد زير صحيح نيست؟

  خاك، سنگ، گل پخته، گچ، چوب، چمن، برگ درختان و گياهان غيرخوراكى. [79]

  80 . كدام نماز منسوب به يكى از شهداى صدر اسلام است كه 300 تسبيحات اربعه دارد؟ [80]

  81 . كدام نماز است كه اگر خوانده نشود زن به شوهر حرام مى شود؟ [81]

  82 . كدام نماز است كه دو خطبه بعد از نماز دارد؟ [82]

  83 . آيا مى توان نماز صبح را در شام خواند به طورى كه ادا هم باشد؟ [83]

  84 . خواندن كدام نماز با لباس غصبى مانعى ندارد؟ [84]

  85 . على و جواد از اصفهان به تهران رفته اند، وقت نماز ظهر و عصر، على نماز ظهر و عصر خود را دو ركعتى ـ يعنى شكسته ـ مى خواند ولى جواد چهار ركعتى، چرا؟ شايد فكر مى كنيد جواد وطنش تهران است يا فكر مى كنيد جواد براى فرار از انجام دستور الهى به تهران مى رود، اما اينطور نيست، اين جواب ها درست است، اما جواب مورد نظر ما نيست. [85]

  86 . فاطمه براى ديدن دوستش زهرا به خانه او رفت. هنگام فرا رسيدن وقت نماز، فاطمه تيمم كرد و زهرا وضو گرفت. چرا؟ شايد فكر مى كنيد براى زهرا آب به قدر وضو بوده ولى براى فاطمه نه، يا ممكن است بگوييد فاطمه بر اثر ترس از جانور و يا دزد تيمّم كرده، يا آب براى او ضرر داشته يا فكر مى كنيد بدن يا لباس فاطمه نجس بوده و كمى آب داشته كه اگر با آن وضو مى گرفت، براى آب كشيدن بدن يا لباسش آب باقى نمى ماند، اما اينطور نيست. [86]

  87 . آن چيست كه در مسجد اول است، در نماز دوم و در تيمم سوم؟ [87]

  88 . كدام يك از مبطلات نماز است كه اگر براى خدا باشد، مبطل نيست؟ [88]

  89 . از واجبات نماز است كه اگر حرفى به آن اضافه كنيم، نام دختر مى شود. [89]

  90 . توقف در كدام دِه نماز را باطل مى كند؟ [90]

  91 . چه كسى همه جا وطن اوست؟ [91]

  نماز مسافر

  1 . در مسافرت، كدام نماز ساقط مى شود؟ [92]

  2 . نماز يوميه مسافر چند ركعت است؟ [93]

  3 . در چه مكانهايى مسافر مى تواند نمازهايش را شكسته يا تمام بخواند؟ [94]

  4 . چه كسى است كه مى تواند نمازش را كامل بخواند، ولى اگر نمازش قضا شود بايد شكسته بخواند؟ [95]

  5 . رابطه 30 و 11 و 17 چيست؟ [96]

  6 . كدام مسافر با اينكه صدها كيلومتر از وطنش دور شده است، بدون قصد وطن و اقامت و سفر حرام، نمازش كامل و روزه اش صحيح است؟ [97]

  7 . كدام شكستنى است كه كم مى شود ولى نمى ريزد؟ [98]

  8 . تشابه نماز و چينى چيست؟ [99]

   

  نماز جماعت

  1 . در كجا مأمومين روبروى امام جماعت مى ايستند؟ [100]

  2 . كدام نمازى است كه اگر زود برسيم حمد و سوره ندارد. [101]

  3 . كدام نماز مستحبى است كه بايد به جماعت خوانده شود؟ [102]

  4 . كدام شخصى است كه نمازهاى يوميه خود را بدون حمد و سوره خوانده و نمازش صحيح است؟ [103]

  5 . كدام نماز است كه چهار تشهد دارد؟ [104]

  6 . كدام نماز است كه بايد به جماعت خوانده شود؟ [105]

  7 . كدام نماز است كه نبايد حمد و سوره در آن خواند؟ [106]

  8 . كدام «يك» است كه برابر «صد و پنجاه» است؟ [107]

  9 . كدام «دو» است كه برابر «ششصد» است. [108]

   

   


  [1] . 24434 (تعداد ركعات نمازهاى يوميه).

  [2] . سجاده.

  [3] . سجده.

  [4] . نماز احتياط.

  [5] . نماز ميت. (توضيح المسائل، م 612)

  [6] . نماز جمعه.

  [7] . قبله.

  [8] . لا اله الا الله.

  [9] . نيت.

  [10] . اذان و اقامه اى كه در گوش نوزاد گفته مى شود نماز ندارد و نمازهاى واجب غير يوميه و نمازهاى مستحبى اذان و اقامه ندارند.

  [11] . سوره حمد.

  [12] . نماز باران (استسقاء).

  [13] . آمين گفتن بين حمد و سوره.

  [14] . صحيح است، چون مقصود نماز با تل سر است.

  [15] . يازده آيه، خواندن سوره حمد و كوثر.

  [16] . بيست سوره، ده سوره حمد و ده سوره توحيد يا سوره ديگر.

  [17] . صلوات، در پايان تشهد.

  [18] . نماز امام زمان(عج).

  [19] . مستحبى.

  [20] . نماز جمعه.

  [21] . نماز ميت.

  [22] . نماز احتياط.

  [23] . نماز ميت و احتياط.

  [24] . عيد فطر و قربان.

  [25] . نماز ميت.

  [26] . نماز آيات.

  [27] . نيت.

  [28] . مستحبى.

  [29] . ركوع.

  [30] . عصر.

  [31] . لباس سياه و تنگ و لباسى كه نقش صورت دارد.

  [32] . مصنوعى.

  [33] . قنوت.

  [34] . وضو.

  [35] . قبله.

  [36] . كسى كه تيمم يا غسل جنابت كرده است.

  [37] . نماز ميت.

  [38] . نماز ميّت.

  [39] . نمازهاى يوميه.

  [40] . قبله شناسى، مكان نمازگزار غصبى نباشد، وقت شناسى، طهارت، برطرف كردن نجاست، سطر و پوشش.

  [41] . يوميه، آيات، ميت، نذر، طواف، قضا.

  [42] . ذكر.

  [43] . نماز تحيت.

  [44] . اذان و اقامه.

  [45] . سجده.

  [46] . نماز آيات زلزله.

  [47] . نمازهاى يوميه.

  [48] . دورى از گناهان.

  [49] . حضور قلب.

  [50] . نماز ميت.

  [51] . نماز احتياط.

  [52] . نماز قضاى پدر و مادر.

  [53] . سوره حمد.

  [54] . الله اكبر.

  [55] . نماز تحيت مسجد جمكران، و نماز امام زمان.

  [56] . تكبير.

  [57] . نه بار.

  [58] . با كسى كه سفرش معصيت است و سفر ما به معصيت او كمك مى كند.

  [59] . سفر آخرت.

  [60] . صلوات.

  [61] . نماز قضاى چهارركعتى.

  [62] . نماز.

  [63] . در زمانى كه وقت اختصاصى نماز عصر باشد.

  [64] . مافى الذمه.

  [65] . بايد بلند خوانده شود.

  [66] . ميت.

  [67] . خانه خدا.

  [68] . حرف «ز».

  [69] . نماز يوميه 17 ركعت است، در روز جمعه، 15 ركعت مى باشد.

  [70] . اين اعداد، در رابطه با شكيات نماز است كه 9 شك صحيح، 8 شك باطل و 6 شكى كه نبايد به آن اعتنا كرد.

  [71] . نماز جمعه.

  [72] . الله الصمد.

  [73] . اگر در سفر به اندازه 3 ركعت وقت داشته باشد بايد هر دو نماز را به صورت ادا بخواند، و در وطن اگر به اندازه خواندن 5 ركعت وقت داشته باشد، هر دو نمازش اداست.

  [74] . به مكانى كه قضا نشده است سفر كند يا با بالگرد به آسمان برود كه آفتاب غروب نكرده است.

  [75] . يكى براى ديدن امام رضا(عليه السلام) آمده بود و ديگرى براى ديدن مأمون.

  [76] . نماز دهه ذى الحجه.

  [77] . نماز فرد مست در لحظات آخر وقت يا خواندن نماز در مكان غصبى.

  [78] . در عالم خواب يا از روى نقشه.

  [79] . هيچكدام.

  [80] . نماز جعفر طيار.

  [81] . نماز طواف نساء در اعمال حج.

  [82] . نماز عيد فطر.

  [83] . بله، در شهر شام.

  [84] . نماز ميت. (توضيح المسائل، م 596)

  [85] . نماز مسافر با 8 شرط شكسته است، براى اطلاع بيشتر به رساله هاى توضيح المسائل مراجعه نماييد.

  [86] . در هفت مورد به جاى وضو مى توان تيمم كرد. در اينجا فقط به چهار مورد آن اشاره شده است.

  [87] . حرف «ميم».

  [88] . گريه.

  [89] . سجده.

  [90] . توقف در ده ذكر ركوع و سجده. چون موالات را به هم مى زند.

  [91] . خانه به دوش.

  [92] . نافله هاى نمازهاى چهار ركعتى.

  [93] . يازده ركعت.

  [94] . مسجد الحرام، مسجدالنبى، مسجد كوفه، حائر حسينى.

  [95] . مسافرى كه كمتر از ده روز در چهار مكان مقدس (مسجدالنبى، مسجد الحرام، مسجد كوفه و حائر حسينى) مى ماند.

  [96] . نماز يوميه 17 ركعت است و براى مسافر 11 ركعت و بر مسافر مستحب است 30 بار تسبيحات اربعه بگويد.

  [97] . كسى كه در حال بيهوشى و يا خواب او را به شهر ديگر برده اند بدون اينكه بداند مسافر است و قصد سفر كند.

  [98] . نماز مسافر.

  [99] . هر دو مى شكنند.

  [100] . مسجد الحرام.

  [101] . جماعت.

  [102] . نماز استسقاء (نماز طلب باران) كه همچون نماز عيد فطر خوانده مى شود.

  [103] . كسى كه به جماعت خوانده باشد.

  [104] . نماز چهارركعتى كه نمازگزار در ركعت دوم به نماز جماعت وارد شده باشد. كه دو تشهد به عنوان تبعيت از نماز جماعت و دو تشهد خود مى خواند.

  [105] . جمعه.

  [106] . نماز جماعت.

  [107] . نماز جماعتى كه يك نفر به امام جماعت اقتدا كرده باشد; توضيح المسائل مراجع، مسأله 1399.

  [108] . نماز جماعتى كه دو نفر به امام جماعت اقتدا كرده باشند; توضيح المسائل مراجع، مسأله 1399.